Algemene voorwaarden - Captain Sport

Voorwaarden Facebook wedstrijd “raad het aantal ballen”

Op de Facebook-pagina van Captain Sport loopt momenteel een wedstrijd waar u 1 sportkamp mee kan winnen ter waarde van € 125,00.

Het wedstrijdreglement
1. Organisator: Captain Sport. Adres: Brugse Steenweg 14, 9940 Evergem.
2. Periode: de wedstrijd loopt van vrijdag 05/04/2019 tot en met 12/04/2019, 12u00.
3. Spelregels:
* In deze actie moet u zowel de Facebook-pagina van Captain Sport liken, als de gewenste actie uitvoeren zoals gecommuniceerd op de Captain Sport Facebook pagina.
* Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van werknemers van Captain Sport. Je kan pas winnen na het liken van de Captain Sport pagina, en het correct uitvoeren van gevraagde actie.
* Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon geaccepteerd (zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde postadres en zelfde e-mailadres). De deelnemer kan maximum 1 prijs winnen gedurende de hele wedstrijd.
* De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
* Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres en een Facebookaccount kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van Captain Sport of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de wedstrijd deel te nemen.
* Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet. Elke persoon die reeds een Facebookaccount heeft of die een Facebookaccount wil aanmaken, kan deelnemen via de officiële Facebookpagina van “Captain Sport”: https://www.facebook.com/captainsportfun
4. Wedstrijdsinformatie
* Eerst en vooral moet u raden hoeveel ballen u ziet op de foto die gecommuniceerd is op de Captain Sport Facebook pagina. Daarna moet u ook raden hoeveel mensen er op vrijdag 12/04/2019 om 12u00 hebben deelgenomen aan de wedstrijd. Diegene die als eerste op beide het juiste aantal raadt wint het sportkamp. Indien niemand het juiste aantal raad, zal de persoon die het dichtstbij zit, de sportkamp voucher winnen.
5. Winnaars: De winnaars worden op de hoogte gebracht op Facebook op 12/04/2019. Daarna zullen zij hun e-mailadres moeten doorsturen via een privébericht, zodat wij hen online prijs kunnen bezorgen. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Captain Sport om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.
6. Prijs: De prijs is één voucher ter waarde van € 125,00 die kan omgeruild worden voor het aankopen van een sportkamp. Deze kan niet ingeruild worden voor geld en is niet cumuleerbaar met andere acties.
7. Disclaimer: De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
8. Aansprakelijkheid:
* Facebook kan niet geassocieerd worden met de promotie, Facebook ondersteunt of voert deze promotie op geen enkele wijze uit. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. De deelnemers verschaffen informatie aan Captain Sport en niet aan Facebook.
* De Organisator, Captain Sport, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd (bijvoorbeeld: technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending (niet-limitatieve lijst).
* Captain Sport kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
* Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit een invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Captain Sport behoudt zich het recht voor om bepalingen van de wedstrijd en deze voorwaarden aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
* Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen die vermeld worden in de FACEBOOK Gebruikersovereenkomst, evenals de beslissingen die Captain Sport kan nemen.
9. Fraude: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt Captain Sport zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
10. Privacy: De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Captain Sport, en niet voor Facebook.
11. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
12. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast door Captain Sport vzw.

Algemene voorwaarden “Captain Sport kampen”

1. Annulatie van een kamp of eender welke les:

– Indien de inschrijving nog niet betaald was, kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.

– Indien de inschrijving reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:

a. In geval van ziekte of ongeval: op de dag van ziekte graag een mail met de vermelding van ziekte. Uw schriftelijke aanvraag tot      terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp of na de eerste les van een lessenreeks bereiken, samen met een doktersattest.

b. In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk (via mail) weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij regelen een korting t.w.v. het inschrijvingsbedrag (min 10% hiervan voor administratiekosten) die u kunt gebruiken voor de betaling van een volgend Captain Sport kamp.

2. Deelnemers die hun telefonische of elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Captain Sport vzw door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

3. Na het ontvangen van de betalingslink of bankgegevens heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Captain Sport vzw niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat.

4. De deelnemers kunnen via de website zich inschrijven voor één of meerdere kampen of lessenreeksen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Captain Sport vzw de betaling ontvangen heeft, krijgt u via e-mail en sms een bevestiging van betaling.

5. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

6. Captain Sport vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp of lessenreeks geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatieve activiteit of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

8. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Captain Sport vzw zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.

9. Captain Sport vzw houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, binnen de 14 dagen terugbetaald worden (min 12 Euro administratiekosten per inschrijving).

10. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na de activiteit. U kan hiervoor ook het online contactformulier gebruiken.

11. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

12. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, transport, opvang en verzekering. Een lunchpakket en drank worden door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht. Er is wel water en enkele tussendoortjes aanwezig.

13. De uren van de opvang zijn de volgende:

  • Vooropvang: 8u – 9u
  • Naopvang: 16u – 17u

Wanneer ouders door omstandigheden te laat zijn, vragen we dit door te geven via ons algemeen nummer 09 251 22 53. Per kind dat na 17u wordt opgehaald, zal er een toeslag  van €5 per begonnen kwartier worden aangerekend. Dit moet cash ter plaatse worden betaald aan de begeleider ter plaatse.

14. De persoonlijke gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Captain Sport. Captain Sport deelt zijn gegevens nooit met derden. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)

15. Captain Sport vzw neemt op de kampen foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto of filmbeeld van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

16. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen (bvb. ongeldige dubbele inschrijvingen om een gratis kortingscode te verkrijgen) worden teruggevorderd.

17. Door de betaling uit te voeren voor eender welke Captain Sport vzw- activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Laatst aangepast op 15/01/2019.

Inschrijven op nieuwbrief